Site Map Website Guidelines +977-1-5970646, 4211917 Official: info@nitc.gov.np | Technical Support: govnp@nitc.gov.np

News & Notices

News & Notices

Name Download File
कम्प्युटर ईन्जिनियर पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका आवेदकहरुको नामावली Uploaded at: 2022-03-16  Download File
करार सेवाका विभिन्न पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना Uploaded at: 2022-03-16  Download File
Addendum Notice No. 2 for Construction of Data Center at Kohalpur, Banke, IFB No.: NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-03-07  Download File
Addendum Notice No. 1 for Construction of Data Center at Kohalpur, Banke, IFB No.: NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-02-28  Download File
Construction of Data Center at Kohalpur, Banke , IFB No : NITC/W/NCB-11/2078-79 Uploaded at: 2022-02-17  Download File
करार सेवामा दरखास्त माग गरिएको सम्बन्धी सूचना Uploaded at: 2022-01-31  Download File
Addendum Notice No. 2 for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Diesel Generator and Electromechanical Equipment, IFB No.: NITC/G/NCB-8/078-79 Uploaded at: 2021-12-09  Download File
Clarification Notice for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Diesel Generator and Electromechanical Equipment, IFB No.: NITC/G/NCB-8/078-79 Uploaded at: 2021-12-07  Download File
Addendum Notice No. 1 for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Diesel Generator and Electromechanical Equipment, IFB No.: NITC/G/NCB-8/078-79 Uploaded at: 2021-12-07  Download File