Site Map Website Guidelines +977-1-4211917 Official: info@nitc.gov.np | Technical Support: govnp@nitc.gov.np

Read Blog

Back →

सरकारी केन्द्रिकृत ईमेल प्रणालीसँग सम्बन्धित बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

Published 2021-07-25 13:50:39

१. नयाँ ईमेल खाता प्राप्त गर्नको लागि नाम, पद, कर्मचारी संकेत नम्बर, मोबाईल, कार्यलयको नाम र कर्मचारीको परीचयपत्रको प्रतिलिपि विवरण सहित आधिकारिक पत्र पठाउनुहोस् वा आधिकारीक ईमेलबाट mailsupport@nitc.gov.np मा ईमेल पठाउनुहोस् ।

२. पासवर्ड बिर्सिएकोमा वा परिवर्तन गर्न परेमा नाम, पद, कर्मचारी संकेत नम्बर, मोबाईल, कार्यलयको नाम र कर्मचारीको परीचयपत्रको प्रतिलिपि विवरण सहित आधिकारिक पत्र पठाउनुहोस् वा आधिकारीक ईमेलबाट mailsupport@nitc.gov.np मा ईमेल पठाउनुहोस् ।

३. Outlook, Thunderbird or Third Party Email Clients मा configure गर्न परेमा देहाय बमोजिमको IMAP configuration प्रयोग गर्न सकिनेछ:

Android/IOS मा configuration गर्न परेमा